Untitled Document

DENUMIRE PROGRAM

TEMATICĂ

Implementarea sistemului de control intern managerial
 • Intocmirea si aprobarea Programului de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial
 • Analiza şi elaborarea fişelor celor 25 de standarde de control intern/ managerial
 • Elaborarea şi aprobarea planurilor/rapoartelor de implementare pentru 22 de standarde conform prevederilor OMFP nr. 1649/2011
 • Elaborarea si centralizarea chestionarelor de autoevaluare pe baza carora se va elabora raportul anual
 • Rolul auditului intern în procesul implementării şi dezvoltării sistemului de control intern/managerial.
Elemente practice în auditul intern
 • Misiuni intersectoriale de audit intern;
 • Control managerial – evaluarea sistemului;
 • Studiu de caz – pregătirea misiunii de audit intern;
 • Elaborarea, implementarea și urmărirea recomandărilor;
 • Proceduri de lucru vs. norme metodologice.
Strategii de combatere a corupției în administrația publică
 • Concepte şi distincţii operaţionale: acte şi fapte de corupţie, strategii, politici publice, planuri de acţiune şi implementare;
 • Managementul riscului privind corupţia. Instrumente de monitorizare şi evaluarea riscurilor de corupţie;
 • Modalităţi de combatere a corupţiei: prevenire, transparenţă, educaţie;
 • Avertizorul de integritate: responsabilităţi, rol, importanţă, în contextul prevenirii şi şi combaterii corupţiei. Planul intern de integritate.
 • Elaborarea, implementarea şi monitorizarea strategiilor privind combaterea corupţiei (perspectiva instituţională şi participativă);
 • Studiu de caz – Strategia Naţională Anticorupţie 2012 – 2015 (mecanisme de elaborare şi implementare, obiective, măsuri, resurse şi indicatori, oportunităţi, factori de risc.
Auditul intern şi sistemul de control intern în instituţiile publice
 • Rolul şi responsabilitatea auditului intern în instituţiile publice
 • Metodologia derulării misiunilor de audit intern în cadrul instituţiilor publice - aspecte teoretice:Planificare anuală şi multianuală; Analiza riscurilor; Desfăşurarea intervenţiei la faţa locului; Elaborarea listelor de verificare, testelor de control şi a foilor de lucru; Întocmirea rapoartelor de audit intern; Urmărirea implementării recomandărilor; Aplicaţie practică: Misiune privind “Auditul sistemului contabil şi a fiabilităţii acestuia” – se parcurg toate etapele misiunii de audit intern
 • Identificarea şi raportarea iregularităţilor
 • Proiectarea şi implementarea sistemelor de management şi control intern la instituţiile publice: Cadrul legal; Standardele de management şi control intern; Procedurile scrise: definiţie, rol utilizare, caracteristici;Aplicaţie practică: Proceduri scrise în domeniul financiar contabil.
Managementul financiar şi fiscal
 • Politici şi proceduri financiare;
 • Planificare financiară;
 • Finanţarea instituţiilor publice;
 • Bugetul de venituri şi cheltuieli;
 • Programarea multianuală a investiţiilor;
 • Analiza cost beneficiu;
 • Măsurarea performanţei;
 • Contabilitatea de gestiune;
 • Control intern şi audit
 • Obiectul, rolul şi funcţiile activităţii de control;
 • Procedee utilizate în activitatea de control financiar;
 • Controlul fiscal: programare şi proceduri de exercitare a acestuia;
 • Evaziunea fiscală;
 • Modalităţi de reeficientizare a programării, desfăşurarării şi finalizării activiţii de control financiar şi fiscal;
Managementul resurselor umane - inspector resurse umane
 • Întocmirea şi gestionarea documentelor de evidenţă a personalului
 • Organizarea recrutării şi selecţiei personalului
 • Întocmirea dosarului de pensionare
 • Întocmirea ştatului de plată pentru personalul încadrat
 • Întocmirea şi depunerea declaraţiilor privind contribuţiile la bugetul de stat
 • Lucrul în echipă
 • Dezvoltarea profesională
 • Oferirea informaţiilor privind problemele de personal
 • Planificarea activităţii proprii
 • Administrarea bazei de date de evidenţă a personalului utilizând PC-ul
Protecţia persoanelor cu handicap. Egalitatea de şanse
 • Noul cadru legislativ privind protecţia persoanelor cu handicap
 • Egalizarea şanselor pentru persoanele cu handicap
 • Armonizarea legislaţiei naţionale cu legislaţia europeană privind persoanele cu handicap
 • Drepturile persoanei cu handicap în legislaţia românească
 • Promovarea şi susţinerea integrării în muncă a persoanei adulte cu handicap
 • Incluziunea socială a persoanei cu handicap
 • Programul individual de reabilitare şi integrare socială
 • Planul individual de servicii
 • Servicii sociale specializate şi managerul de caz
 • Comunicarea cu persoana cu handicap şi familia acestuia.
Registrul agricol. Cadastru pentru Cartea Funciară
 • Evoluţia politicii agricole a Uniunii Europene
 • Evidenţa centralizată la nivelul teritoriului
 • Programul naţional de dezvoltare a agriculturii
 • Completarea datelor pentru culturile agricole
 • Informaţii generale privind culturile şi producţiile agricole
 • Legislaţia specifica privind Registrul agricol şi Normele tehnice de  aplicare
 • Statistica agricolă-cerinţe de raportare
 • Modalităţi de folosire a terenurilor şi suprafetelor cultivate
 • Certificatele de producător, proprietarde animale
 • Cadastrul şi evidenţa proprietăţii imobiliare
 • Cadastrul agricol.
Descentralizarea- formă de organizare a administraţiei publice

I. Organizarea administraţiei publice: principiile centralizării şi descentralizării .

Formele descentralizării: Descentralizarea politică; Decentralizarea administrativă;  Descentralizarea financiar-fiscală; Descentralizarea economică; Contextul procesului de descentralizare şi deconcentrare în România; Scurt istoric al procesului de reformă a administraţiei publice; Procesul de descentralizare şi deconcentrare în România; Cadrul legislativ,  institutional şi mecanismele de finanţare în procesul de descentralizare/deconcentrare; Cadrul legislativ şi instituţional ; Oportunităţi de finanţare pentru descentralizare
II. Aspecte financiare:

Descentralizarea financiar - fiscală în România -  evoluţie, concepte, principii; Structura bugetelor locale; Configuraţia proiectului bugetelor locale pe anul 2009; Veniturile bugetelor locale;   Veniturile proprii; Venituri provenite de la nivel central Împrumuturile; Venituri din fonduri externe nerambursabile; Cheltuielile bugetelor locale;  Serviciile publice generale; Cheltuielile social-culturale; Servicii şi dezvoltare publică şi locuinţe; Acţiuni economice; Sistemul de echilibrare; Alocarea responsabilităţilor şi a surselor de venituri către administraţia publică locală; Dezechilibrul vertical şi dezechilibrul orizontal; Criteriile de evaluare a sistemului de echilibrare; Scurtă analiză a descentralizării financiare în România

III.  Descentralizarea sectorială; Sectorul educaţie; Sectorul sănătate; Sectorul asistenţă socială

Atribuții de stare civilă şi evidenţa informatizată a persoanei
 • Înregistrarea cetățenilor români în evidența populației, în contextul activităților desfășurate pe această linie de către serviciile publice comunitare de evidență
 • Categorii de acte de identitate care se pot elibera cetățenilor români cu domiciliul în Romania și celor cu domiciliul în străinătate. Aspecte privind valența atribuită cărții de identitate ca document de călătorie
 • Starea civilă – Activități specifice și tendințe de informatizare
 • Conceptul de reformă în privința serviciilor publice comunitate de evidență a persoanei, având la bază Legea-cadru nr. 195/2006 a descentralizării, O.G. nr. 63/2010, precum și alte recomandări legale
 • Managementul serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor. Aplicarea în aceste structuri a noului management public
Formator
 • Pregătirea formării
 • Realizarea activităților de formare
 • Evaluarea participanților la formare
 • Aplicarea metodelor și tehnicilor speciale de formare
 • Marketing-ul formării
 • Proiectarea programelor de formare
 • Organizarea programelor şi a stagiilor de formare
 • Elaborarea, revizuirea şi asigurarea calităţii programelor şi a stagiilor de formare
Funcţionarul şi administraţia publică
 • Structura şi modul de funcţionare a administraţiei publice
 • Decizia administrativă.
 • Statutul funcţionarilor publici.
 • Organizarea perioadei de stagiu.
 • Evaluarea funcţionarilor publici.
 • Relaţii cu publicul şi comunicare.
 • Transparenţa bugetului local.
 • Studii de caz. Joc de roluri.
Managementul achiziţiilor publice - expert achiziții publice
 • Comunicare interpersonală;
 • Perfecționarea pregătirii profesionale;
 • Utilizarea calculatorului;
 • Coordonarea muncii în echipă;
 • Negocierea în cadrul procedurilor de atribuire
 • Elaborarea documentelor de specialitate
 • Analizarea legislației aplicabile specifice
 • Acordarea consultanței de specialitate
 • Planificarea achizițiilor publice
 • Derularea procedurilor de atribuire
 • Finalizarea procedurilor de atribuire
Controlul legalităţii actelor administrative
 • Sistemul autorităţilor administraţiei publice: cadru juridic, conexiuni, principii.
 • Actul administrativ: concept, trăsături şi regim juridic
 • Controlul legalităţii actelor administrative prin contenciosul administrativ
 • Regimul juridic al acţiunii în contenciosul administrativ
 • Răspunderea contravenţională şi patrimonială în dreptul administrativ
 • Jurisprudenţa în materia contenciosului administrativ
 • Reforma administraţiei publice, prioritate a României ca stat membru al Uniunii Europene
 • Studii de caz. Aplicaţii practice .
Comunicare şi discurs public
 • Comunicarea, instrument de cunoaştere
 • Principalele scopuri urmărite de comunicare
 • Analiza procesului de comunicare
 • Măsuri pentru a reduce efectele barierelor de comunicare 
 • Roluri în grupuri de lucru
 • Participare şi comunicare
 • Comunicare organizaţională
 • Comunicarea organizaţională în situaţii de criză
 • Managementul crizelor
 • Negocierea: obiective, abordări, metode, instrumente 
 • Discursul public 
 • Structura unui discurs
 • Retorica
 • Transmiterea mesajului
 • Comunicarea non-verbala
 • Ascultarea activa
 • Ateliere de lucru
 • Joc de roluri .
Dezvoltare locală durabilă şi protecţia mediului
 • Cadrul general privind finanţarea proiectelor din fonduri europene • Structuri manageriale şi actori implicaţi în proiectele din domeniul protecţiei mediului finanţate din fonduri UE
 • Prezentarea Programului Operaţional Sectorial pentru Infrastructura de Mediu
 • Pregătirea, evaluarea şi selecţia proiectelor
 • Elemente cheie în implicarea cu succes a proiectelor de mediu finanţate din fonduri UE
 • Mecanismul financiar, cofinanţarea şi sistemele de plată ale proiectelor de mediu finanţate din fonduri de mediu.
Manager de proiect
 • Stabilirea scopului proiectului;
 • Stabilirea cerințelor de management integrat al proiectului;
 • Planificarea activităților și jaloanelor proiectului;
 • Gestiunea utilizării costurilor și a resurselor operaționale pentru proiect;
 • Realizarea procedurilor de achiziții pentru proiect
 • Managementul riscurilor
 • Managementul echipei de proiect
 • Managementul comunicării în cadrul proiectului
 • Managementul calității proiectului
Managementul fondurilor pentru protecţia mediului
 • Cadrul general privind finanţarea proiectelor din fonduri europene 
 • Structuri manageriale şi actori implicaţi în proiectele din domeniul protecţiei mediului finanţate din fonduri UE
 • Prezentarea Programului Operaţional Sectorial pentru Infrastructura de Mediu
 • Pregătirea, evaluarea şi selecţia proiectelor
 • Elemente cheie în implicarea cu succes a proiectelor de mediu finanţate din fonduri UE
 • Mecanismul financiar, cofinanţarea şi sistemele de plată ale proiectelor de mediu finanţate din fonduri de mediu.
Managementul imaginii unei organizaţii
 • Definirea imaginii publice şi modalităţile de susţinere a unei imagini de calitate
 • Aplicarea procedeelor de argumentare şi persuadare în crearea reputaţiei publice
 • Identificarea şi deprinderea abilităţilor de depăşire a obstacolelor comunicaţionale 
 • Definirea relaţiilor publice
 • Organizarea biroului de relaţii publice, înţelegerea şi definirea publicului 
 • Dezvoltarea unei strategii de comunicare
 • Abilităţi de comunicare eficientă cu mass-media 
 • Oportunităţi strategice a organizării unei conferinţe de presă 
 • Abilităţi de organizare a unei conferinţe de presă
 • Prezentarea şi comunicarea non-verbală potrivită în faţa camerei de luat vederi 
 • Modalităţi de comunicare a unei politici publice şi organizarea unei dezbateri publice pe tema respectivă 
 • Folosirea eficientă a tuturor tipurilor de comunicare publică
 • Principalele tehnici de comunicare
 • Negocierea, ca tehnică de susţinere a comunicării instituţionale şi interpersonale 
 • Practicile deontologice ale specialiştilor în relaţii publice.
Managementul impozitelor şi taxelor locale - inspector taxe și impozite
 • Comunicarea interactivă la locul de muncă;
 • Dezvoltarea profesională;
 • Asigurarea aplicării măsurilor legale în urma controlului financiar -fiscal;
 • Asigurarea asistenţei de specialitate către contribuabili;
 • Efectuarea controlului financiar – fiscal;
 • Înregistrarea agenţilor economici;
 • Menţinerea legăturii cu alte instituţii;
 • Preluarea şi valorificarea bunurilor;
 • Prestarea serviciilor de specialitate către contribuabili;
Managementul instituţiilor publice
 • Instituţia publică:prezentare, caracterizare
 • Comunicarea în instituţiile publice
 • Elaborarea deciziei în instituţiile publice
 • Motivarea şi definirea posturilor în instituţia publică: forme de motivare 
 • Recrutarea şi selecţia de personal în instituţiile publice
 • Managementul carierei
 • Dezvoltarea şi evaluarea personalului
 • Managementul stresului
 • Managementul timpului
 • Managementul conflictelor
 • Structuri organizaţionale 
 • Cultura organizaţională 
 • Managementul schimbării.
Finanţarea proiectelor  prin programele operaţionale sub obiectivul convergenţă
 • Tratatul de Aderare a României la Uniunea Europeană
 • Planul Naţional de Dezvoltare 2007 – 2013
 • Cadrul Strategic Naţional de Referinţă 2007 - 2013
 • Politica de coeziune economică şi socială a Uniunii Europene
 • Mecanismul de implementare a proiectelor finanţate din fonduri europene
 • Relaţia structuri manageriale – actori în proiectele finanţate din fonduri europene
 • Finanţarea politicii de coeziune prin fondurile structurale şi de coeziune în perioada 2007 – 2013
 • Mecanismul financiar specific proiectelor finanţate din instrumente structurale
Dezvoltarea de proiecte finanţabile din fonduri structurale
 • Documentele programatice ale României privind Instrumentele Structurale
 • Calendarul lansărilor/ axe prioritare. Prezentare şi discuţii pe marginea ghidurilor aplicantului: axele 1-5 Dezbateri/ Completări ale cererilor de finanţare pentru Axa 2. „Imbunătăţirea infrastructurii regionale de transport.” Domeniul de intervenţie
 • 2.1. „Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri judeţene şi străzi urbane.” şi domeniile de intervenţie 3.1. – 3.3. Selecţia proiectelor.
 • Dezvoltarea de proiecte.
 • Etapele necesare în elaborarea propunerilor de finanţare: Identificarea nevoilor/problemelor; Analiza situaţiei actuale; Definirea obiectivelor; Alegerea strategiei; Elaborare activităţii/ alocare buget; Resurse, etc. 
 • Identificarea partenerilor; Alocarea responsabilităţilor ; Cofinanţarea
 • Identificarea surselor adecvate de finanţare pentru propunerile de proiect 
 • Contractarea 
 • Fluxul documentelor şi al banilor 
 • Exemple de proiecte din state membre ale Uniunii Europene 
 • Surse de informare utile.
Managementul financiar al proiectelor finanțate din Instrumente Structurale
 • Fundamentarea bugetului propriu al instituţiei - în funcţie de cheltuielile eligibile şi cheltuielile neeligibile,
 • Posibilitaţi de rectificare a bugetului proiectului, dacă acestea nu afectează scopul principal al proiectului;
 • Reguli  de acordare, solicitare, utilizare şi înregistrare a pre-finanţării,
 • Rambursarea cheltuielilor:
  • întocmirea cererii de rambursare,
  • elaborarea raportului de progres,
  • documentele justificative care stau la baza cererii de rambursare,
 • Plata TVA aferentă livrărilor de bunuri, prestărilor de servicii şi execuţiei de lucrări. Situaţii in care TVA se suporta din bugetul local,
 • Atribuirea contractelor de achiziţii publice necesare implementării proiectului,
 • Contabilitatea analitică a proiectului şi inventarul activelor dobândite prin Instrumentele Structurale,
 • Controlul financiar preventiv propriu şi angajarea, lichidarea ordonanţarea şi plata cheltuielilor aferente proiectului,
 • Audit şi control
 • Obligaţiile beneficiarilor privind activităţile de informare şi publicitate desfăşurate, aferente proiectului
 • Arhivarea documentelor aferente proiectelor finantate din fonduri structurale
 • Nereguli şi restituirea finanţării
 • Exemple, studii de caz.
Liderul și arta de a conduce - competențe antreprenoriale
 • Introducere în antreprenoriat
 • Inițierea unui afaceri
 • Organizarea activității
 • Strategia de marketing
 • Negocierea contractelor
 • Politica de promovare
 • Finanțarea unei afaceri
 • Dezvoltarea produselor/serviciilor afacerii
 • Managementul personalului
 • Evidența contabilă
 • Sistemul de evidență financiară
 • Strategiile de dezvoltare și riscurile afacerii
 • Logistica necesară derulării afacerii
 • Planul de afaceri
Relații publice și comunicare - asistent relații publice și comunicare
 • Munca în echipe multidisciplinare
 • Dezvoltare profesională
 • Comunicare interactivă
 • Comunicare interpersonală
 • Planificarea activităţii proprii
 • Realizarea materialelor
 • Organizarea de evenimente
 • Organizarea campaniilor integrate
 • Evaluarea eficientei programelor de relaţii publice
 • Participă la eficientizarea comunicării în organizaţie
 • Menţinerea relaţiilor cu mass-media
 • Pregătirea întâlnirilor de lucru
Relaţii cu publicul şi comunicare
 • Cunoaşterea legislaţiei în domeniul relaţiilor cu publicul; Proceduri în domeniul relaţiilor cu publicul
 • Definirea relaţiilor cu publicul şi a relaţiilor publice; Diferenţa între relaţii cu publicul şi relaţii publice
 • Noţiunea de public; Tipuri de public – caracteristici
 • Comunicarea directă cu cetăţeanul şi standardul etic al personalului destinat asigurării relaţiei cu publicul
 • Rolul relaţiilor cu publicul în construirea credibilităţii instituţiei
 • Responsabilităţile biroului de relaţii cu publicul
 • Schema de organizare a unui compartiment de relaţii cu publicul
 • Informarea publică directă, audienţele la autoritatea publică, raspunsul la petiţii
 • Comunicarea dintre personalul destinat relaţiilor directe cu publicul şi personalul de specialitate din cadrul instituţiei
 • Tehnici de negociere
 • Informaţia de interes public şi informaţia clasificată
 • Aplicaţii practice (detensionarea unei situaţii de criză, consecinţele comunicării deficitare sau ale absenţei comunicării.
Management strategic
 • Teoria planificării strategice (Ce este Strategia?; Componentele Strategiei ; Viziunea ; Misiunea; Valorile; Obiectivele; Resursele)
 • Elementele planificării strategice (Analiza strategica; Analiza factorilor interesati ; Analiza situatiei actuale ; Analiza obiectivelor;
 • Analiza strategiilor ; Analiza STEP; Analiza SWOT; Diagrama strategica SWOT; Nivele de intervenţie ; Planul de Acţiuni; Indicatorii)
 • Implementarea strategiei -Monitorizarea
 • Evaluarea Rezultatelor şi Actualizarea Planului de Acţiune
Managementul serviciilor de asistenţă socială şi protecţia copilului
 • Strategia naţională de dezvoltare a serviciilor sociale;
 • Planul naţional de acţiune pentru implementarea strategiei naţionale;
 • Acreditarea serviciilor sociale;
 • Sistemul naţional de asistenţă socială;
 • Rolul, atribuţiile asistentului social;
 • Echipa managerială – roluri şi stiluri;
 • Comunicarea managerială.
 • Colaborarea dintre D.G.A.S.P.C şi Serviciile publice de asistenţă socială de la nivelul comunităţilor locale
Contabilitatea instituţiilor publice - contabil
 • Comunicarea interpersonală
 • Lucrul în echipă
 • Dezvoltarea profesională
 • Planificarea activităţii
 • Gestionarea şi arhivarea documentelor
 • Utilizarea PC
 • Întocmirea / completarea documentelor primare
 • Contarea operaţiunilor patrimoniale
 • Efectuarea de calcule specifice
 • Completarea registrelor contabile
 • Întocmirea balanţei de verificare
 • Evaluarea patrimonială
 • Întocmirea bilanţului contabil
 • Transmiterea documentelor specifice
Managementul documentelor în instituţiile publice
 • Arhivarea fizica a documentelor;
 • Arhivare documente (îndosarierea documentelor în funcţie de specificul activităţii şi de cerinţele beneficiarului:  alfabetic, geografic pe corespondenţă);
 • Identificarea documentelor;
 • Depozitarea documentelor: introducerea documentelor în arhivă;
 • Ieşirea documentelor din arhivă şi predarea spre redepozitare;
 • Generalităţi;
 • Întocmirea nomenclatorului arhivistic;
 • Managementul documentelor.
Gestiunea resursei umane şi salarizarea personalului bugetar
 • Previziunea şi planificarea resurselor umane
 • Dezvoltarea resurselor umane
 • Jurisdicţia muncii 
 • Formarea şi perfecţionarea angajaţilor 
 • Motivarea resurselor umane/motivaţia în munca 
 • Evaluarea resurselor umane 
 • Elaborarea unei strategii şi politici de resurse umane
 • Salarizarea; Fluctuaţia de personal 
 • Studii de caz
Actul administrativ. Legalitatea în administraţia publică
  • Prezentarea generală a organizării aministraţiei publice în România
  • Noţiunea de act administrativ. Oportunitata emiterii actelor administrative.
  • Condiţiile de formă şi fond ale actelor administrative
  • Procedura emiterii / adoptării / revocării actelor administrative.
  • Noţiunea de legalitate. Fundamentul constituţional al principiului legalităţii
  • Condiţiile legalităţii. Condiţii generale. Condiţii formale de legalitate. Condiţii de legalitate pe considerente de oportunitate.
  • Relaţia legalitate- oportunitate. Abordări actuale în dreptul românesc şi european privind puterea discreţionară a administraţiei publice.
  • Forţa juridică a actelor administrative.
  • Management public
  • Relatii de munca
Drept şi acquis comunitar; fonduri structurale
  • Sistemele de drept ale statelor membre şi principiile generale ale dreptului administrativ european;
  • Aplicarea dreptului comunitar şi armonizarea legislativă în sistemele de drept ale statelor membre;
  • Drept comunitar; prevalenţa dreptului comunitar asupra sistemului intern de drept;
  • Acquis-ul comunitar în administraţia publică din Romania;
  • Tehnici de transpunere si implementare a aquis-ului comunitar in sistemul national de drept; stadiul armonizării legislatiei româneşti.
  • Documentele programatice ale României privind instrumentele Structurale
  • Etapele necesare în elaborarea propunerilor de finanţare: Identificarea nevoilor/problemelor; Analiza situaţiei actuale; Definirea obiectivelor; Alegerea strategiei; Elaborare activitaţi/ alocare buget; Resurse, etc. 
  • Exemple de proiecte din state membre ale Uniunii Europene 
  • Surse de informare utile.
Transparență, etică, integritate și comunicare în administrația publică
 • Măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei (LEGE nr. 161 din 19 aprilie 2003 (*actualizată*), Legea nr. 7/2004 modificată şi completată, Legea 571/2004 cu privire la protecţia avertizorilor de integritate)
 • Normele de conduită a funcţionarilor publici cu privire la: asigurarea unui serviciu public de calitate, loialitatea faţă de Constituţie şi faţă de instituţiile publice, libertatea opiniilor, activitatea politică şi publică, folosirea imaginii proprii, cadrul relaţiilor în exercitarea funcţiei publice, conduită în cadrul relaţiilor internaţionale, interdicţia privind acceptarea cadourilor, serviciilor şi avantajelor, obiectivitate in evaluare, folosirea prerogativelor de putere publică, utilizarea resurselor publice.
  - etica şi integritatea funcţionarilor publici;
  - avertizorul de integritate, consilierul etic: responsabilităţile acestora si sistemul de raportare;
  - atribuţii ale consilierului de etică în instituţia publică care l-a desemnat;
  - organizarea activităţii pentru îndeplinirea rolurilor de consiliere şi monitorizare;
 • Sistemul naţional de integritate publică. Strategia naţională anticorupţie. Combaterea corupţiei prin mijloace administrative. Agentia Natională de Integritate (ANI). Jurisprudenţa şi bune practici în domeniu.
 • Comunicare internă şi externă eficientă în administraţia publică locală.
Urbanism modern - dezvoltarea mediului
 • Certificatul de urbanism şi Autorizaţia de construire
 • Aplicarea Legii 10/1995
 • Calitatea în construcţii, recepţia lucrărilor de construcţii
 • Prevederi noi în legislaţia de amenajarea teritoriului şi urbanism
 • Întocmirea PUG, PUZ, PUD
 • Protejarea spatiilor verzi 
 • Gestionarea deşeurilor
 • Regenerare urbană, îmbunătăţirea capacităţii autorităţilor locale pentru managementul şi reabilitarea fondului locativ
 • Mediul agresiv pentru construcţii, cutremure, alunecări de teren, inundaţii, fungii, radonul, rozatoarele, insectele
 • Probleme curente la execuţia construcţiilor, reabilitarea termică a construcţiilor