Constantin Creţan

Este licenţiat în ştiinţe politice şi în ştiinţe tehnice și ocupă funcția de formator în cadrul Perform Center.

Are studii postuniversitare în domeniul managementului organizaţiilor în contextul integrării în Uniunea Europeană şi al globalizării şi dispune de o experienţă semnificativă în domeniul jurnalisticii şi al administraţiei publice locale.

Este membru în consiliul de conducere al Corpului Comunicatorilor din cadrul Asociaţiei Municipiilor din România şi a urmat numeroase stagii de perfecţionare în România şi în Franţa în domenii precum accesul la informaţile de interes public, transparenţă decizională, comunicare, relaţii cu publicul şi mass-media.

 

Paraschiv Pețu

Licențiat în drept la Academia de Poliție “Alexandru Ioan Cuza”din București.

Curs postuniversitar de “Drept public și științe administrative” la Facultatea de drept a Universității din București.

Doctor în drept, 2008, la Universitatea”Nicolae Titulescu” din București . Teza de doctorat: “Atributele de identificare a persoanei fizice”, publicată la Editura Detectiv, București, 2008 (Coordonator științific: Prof. Univ. Dr. Gabriel BOROI).

Reputat specialist în domeniul stării civile și al evidenței populației, autor sau coautor al mai multor lucrări/ articole de specialitate în domeniu, care constituie suport pentru cursurile de perfecționare organizate cu funcționarii din serviciile publice comunitare de evidență a persoanelor din subordinea consiliilor locale/ județene , precum și cu ofițerii de stare civilă din cadrul primăriilor unităților administrativ-teritoriale.

Participant activ la Congresele Societății Europene a Funcționarilor de Stare Civilă (EVS) de la Gent-Belgia (2007), Portoroz-Slovenia (2008) si Poprad-Slovacia (2009), precum și la Adunarea Generală a Comisiei Internaționale de Stare Civilă (C.I.E.C.), cu sediul la Strasbourg-Franța, la care Romania are statut de observator.

A indeplinit, succesiv, funcțiile de Șef al Serviciului Central de Stare Civilă (1996-2000), de Director al Direcției Evidența Populației (2000-2004) și de Director General Adjunct al Inspectoratului Național pentru Evidența Persoanelor  din Ministerul Administrației și Internelor (2004-2009).

Lector colaborator la Centrele Regionale de Formare Continuă pentru Administrația Publică Locală din subordinea Institutului Național de administrație, precum și la diferite firme private acreditate de Autoritatea Națională pentru Calificări.

Lector universitar titular la Universitatea BIOTERRA Bucuresti (Drept civil, Sociologie juridica si  Drept administrativ).

Daniela StănculescuEste absolventă a Colegiului "Nicolae Bălcescu" din Craiova, licenţiată a Universităţii Bucureşti - Facultatea de Drept şi a Universităţii din Craiova - Facultatea de Electrotehnică şi este specializată în domeniul managementului instituţiilor publice la Academia de Studii Economice Bucureşti. A urmat două cursuri de specializare la Institutul Băncii Modiale: unul în domeniul participării cetăţenilor la actul decizional şi unul în domeniul liberului acces la informaţiile de interes public.

Are peste zece ani de experienţă în administraţia publică, din care cinci ani experienţă în domeniul managementului comunicării şi relaţiilor publice. Este secretar general al Asociaţiei Naţionale a Centrelor de Informaţii pentru Cetăteni, membru în Consiliul Director al Corpului Comunicatorilor din cadrul AMR şi membru fondator al Institutului de Educaţie prin Cultură.

Alte perfecţionări în domeniul comunicării şi relaţiilor publice: "Participarea tinerilor la procesul de decizie în administraţia centrală şi locală" - INA, "Managementul relaţiilor publice" - INA, "Transparenţa comunicării cu cetăţenii" - INA, "Relaţii cu publicul şi mass media" - CNFCAPL, "Communication Skills Program" - TMI. A lucrat ca lector şi consultant în cadrul diverselor programe derulate de organizaţii non-guvernamentale cunoscute din ţară şi străinătate, cum ar fi: LADO - Liga Apărării Drepturilor Omului, USAID - Agenţia Statelor Unite pentru Dezvoltare Internaţională, Institutul Pentru Politici Publice, Societatea Academică Română, Asistenţă şi Programe pentru Dezvoltare Durabilă - Agenda 21.

Mirela BuzărinEste licenţiată a Universităţii Bucureşti - Facultatea de Chimie şi a urmat cursuri de specializare în domeniul comunicării şi relaţiilor publice la SNSPA - Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice şi în domeniul managementului administraţiei publice locale la Academia de Studii Economice - Bucureşti.

Are peste zece ani de experienţă în administraţia publică, domeniul managementului comunicării şi relaţiilor publice, şi în prezent este şef Serviciu Analiză, Relaţii cu mass-media - Primaria Sectorului 6. Este membru fondator al Corpului Comunicatorilor din cadrul Asociaţiei Municipiilor din România şi membru în Consiliul Director.

A urmat diverse forme de perfecţionare în domeniile: Marketing Social; Relaţii cu mass-media; Marketing social şi dezvoltare socială; Integrare Europeană; Managementul proiectelor; Finanţarea proiectelor şi strângerea de fonduri; Managementul resurselor umane; Negociere; Mediere; Analiza conflictelor; Alternative de rezolvare a conflictelor; Pagini WEB; Internet.

Este specializată ca formator în cadrul Opportunity Associates România şi lucrează ca lector la Institutul Naţional de Administraţie şi la Societatea FaxMedia Consulting fiind titular de curs în domeniul comunicării şi relaţiilor publice.

 

Irina Munteanu

Este absolventă a Universității "Babeș-Bolyai" din Cluj Napoca, Facultatea de Sociologie și Asistență Socială, specializarea asistență socială și de studii postuniversitare în domeniul serviciilor sociale.
Experiența de peste 7 ani în coordonarea activității unor instituții de protecție a copilului, precum și munca de voluntariat desfășurată pe parcursul a 10 ani, completate cu pregătirea ca formator i-au permis să abordeze cu succes cursuri de formare profesională a adulţilor în domeniile: asistență socială, dezvoltare personală și profesională, managementul timpului, managementul stresului, managementul conflictelor, comunicare interpersonală, leadership, deontologia asistentului social, protecția persoanelor cu handicap.

 

 

Emil DrăghiciEste licenţiat al Universităţii Ecologice Bucureşti - Facultatea de Drept şi este specializat în domeniul managementului administraţiei publice locale la şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative. A urmat două cursuri de specializare la Institutul Băncii Modiale: unul în domeniul participării cetăţenilor la actul decizional şi unul în domeniul liberului acces la informaţiile de interes public.

Are peste 20 de ani de experienţă în administraţia publică locală şi în management public în prezent fiind primarul Comunei Vulcana-Băi. Este Preşedintele Asociaţiei Comunelor din România şi Prim-vicepreşedintele Federaţiei Autorităţilor Locale din România, membru al Consiliului pentru dezvoltare regională în cadrul Regiunii de Dezvoltare Sud-Muntenia, constituit în baza Legii nr. 151/1998 şi Legii nr. 315/2004, membru al Comitetului Naţional de Corordonare a Proiectului de Dezvoltare Rurală constituit în baza Hotărârii Guvernului nr. 336/2001, membru-observator al delegaţiei României la Comitetul Regiunilor de la Bruxelles, Membru al Consiliului ştiinţific al Institutului Naţional de Administraţie, liderul componentei 2 - Cadrul legal care să sprijine descentralizarea fiscală şi financiară în Proiectul de înfrăţire instituţională-întărirea autonomiei financiare a autorităţilor locale prin continuarea descentralizării fiscale şi financiare şi membru în componentele 1 şi 5 ale aceluiaşi proiect (Codul finanţelor publice locale), membru în Comisia pentru determinarea oportunităţii proiectelor, potrivit Hotărârii Guvernului nr.247/2006, membru în Comitetul director al Consiliului Comunelor şi Regiunilor din Europa.

A colaborat cu Ministerul Administraţiei şi Internelor, Ministerul Finanţelor Publice şi Ministerul Educaţiei şi Cercetării la elaborarea următoarelor acte normative: Ordonanţa Guvernului nr.36/2002 privind impozitele şi taxele locale, Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal - TITLUL IX, Legea nr. 354/2004 pentru modificarea şi completarea Legii învăţământului nr. 84/1995, Hotărârea Guvernului nr. 661/2001privind procedura de eliberare a certificatului de producător şi altele conexe acestora, Legea nr. 286/2006 pentru modificarea şi completarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, Legea nr. 251/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, Legea-cadru a descentralizării nr. 195/2006, precum şi la multe alte acte normative ce vizează administraţia publică locală.

Alte perfecţionări: "Acţionăm în comun pentru reformă şi integrare europeană" - Institutul Naţional de Administraţie - Bucureşti, "Descentralizare şi Deconcentrare în Administraţia Publică", "Towards a more professional civil service: management challenges and european integration" - European Institute of Public Administration, "Fiscal decentralization in Romania train-the-trainers" - European Institute of Public Administration, Romanian Association Building Study Tour conducted by Researche Triangle Institute - U.S.A., "Parteneriatul dintre Administraţia Publică Centrală şi Administraţia Publică Locală" - Centrul Naţional de Formare Continuă Pentru Administraţia Publică Locală - Bucureşti, "Principiile de bază ale managementului în administraţia publică locală" - Centrul Naţional de Formare Continuă Pentru Administraţia Publică Locală - Bucureşti.

Este lector în cadrul programelor de perfecţionare a funcţionarilor publici din administraţia publică centrală şi locală organizate de Institutul Naţional de Administraţie, Centrul Regional de Formare Continuă pentru Administraţia Publică Locală Bucureşti, Centrul Regional de Formare Continuă pentru Administraţia Publică Locală Timisoara, Centrul Regional de Formare Continuă pentru Administraţia Publică Locală Călăraşi pentru programele ce privesc impozitele şi taxele locale, executarea creanţelor bugetare şi finanţele publice locale.

Viorel CristeaEste licenţiat al Academiei de Studii Economice Bucureşti - Facultatea de Economie Generală şi este specializat în domeniul finanţelor publice la Academia de Studii Economice Bucureşti.

Are peste 20 de ani de experienţă în administraţia publică centrală şi în management public. A lucrat ca: project manager privind dezvoltarea şi descentralizarea administraţiei publice locale în parteneriat cu Franţa şi Germania (descentralizarea financiar-fiscală); preşedinte al Comisiei pentru elaborarea instrucţiunilor privind procedurile de administrare a creanţelor bugetelor locale (art.211(2) din OG nr.39/2003); expert în cadrul Proiectului privind descentralizarea managementului şi a sistemului de finanţare în învăţământul preuniversitar de stat (finanţat de Marea Britanie); membru în Comisia ministerială de analiză şi avizare a studiilor de fezabilitate pentru proiectele de investiţii finanţate din credite externe garantate de stat sau de autorităţile locale (Ordinul MAP nr.128/2002); secretar Comisiei centrale pentru recensământul general agricol în România (OUG nr.70/2002). A fost Secretar General al Ministerului Administraţiei Publice în perioada 2001-2003 şi în prezent este expert la Direcţia pentru Politici Fiscale şi Bugetare Locale din cadrul MIRA.

Alte perfecţionări în domeniul finanţelor publice: "Programare pe microcalculatoare, creare baze de date, evidenţă contabilă, facturare", "Principii de bază privind elaborarea bugetului federal" - Ministerul Federal de Finanţe al Austriei (Viena), "Metode şi tehnici de stabilire a deficitului bugetar, metode de echilibrare a bugetelor locale pe bază de criterii şi metode de stabilire a cheltuielilor pe activităţi" - Franţa (Paris şi Poitier), "Studiu privind rolul statului şi a autorităţilor locale la elaborarea bugetelor locale, proceduri de finanţare a investiţiilor locale, proceduri de emisiune a obligaţiunilor municipale, finanţarea deficitului bugetar federal" - Satele Unite ale Americii.

Este lector în cadrul programelor de perfecţionare a funcţionarilor publici din administraţia publică centrală şi locală organizate de către Institutul Naţional de Administraţie şi Centrul Teritorial Bucureşti pentru Formarea Continuă în Administraţia Publică Locală.

Daniel MarinescuEste licenţiat al Academiei de Studii Economice Bucureşti - Management şi marketing şi este specializat în domeniile: "Relaţii Publice" (Facultatea de Jurnalism a Universităţii Bucureşti); "Diplomaţie" ( Asociaţia Euroatlantică "Manfred Wörner"); "Geopolitică" (Asociaţia Euroatlantică "Manfred Wörner"); "Drept public şi ştiinţe administrative" (Facultatea de Drept - Universitatea Bucureşti); "Managementul sectorului public" - SNSPA. în anul 2002 a urmat două cursuri de specializare la Institutul Băncii Modiale privind "Necesitatea Informaţiilor pentru Administraţia Publică" şi "Capacitatea instituţională privind implementarea Sistemului de statistică subnaţională" - Institutul Băncii Mondiale.

Are peste zece de ani de experienţă în administraţia publică centrală şi locală şi în management public. În prezent este director - Direcţia pentru Politici Fiscale şi Bugetare Locale din cadrul Ministerului Internelor şi Reformei Administrative.

Alte perfecţionări în domeniul finanţelor publice şi administraţiei publice: "Contabilitate asistată de calculator" în cadrul ProManagement; "Comunicare-facilitare-negociere, aptitudini de bază în managementul schimbării" - Fundaţia Parteneri pentru Dezvoltare Locală; "Surse de venituri ale bugetelor locale"- Universita' Cattolica Del Sacro Cuore - Piacenza, Institutul Român de Management şi Centrul Teritorial de Formare Continuă pentru Administraţia Publică Locală; "Integrare Europeană" - Institutul Naţional de Administraţie; "Instrumente financiare structurale" - Institutul Naţional de Administraţie; "Formare formatori" C.R.F.C.A.P.L. Bucureşti şi L.G.D.K. Danemarca; "Management financiar" C.R.F.C.A.P.L. Bucureşti şi L.G.D.K. Danemarca.

Este lector în cadrul programelor de perfecţionare a funcţionarilor publici din administraţia publică centrală şi locală organizate de către Institutul Naţional de Administraţie şi Centrul Teritorial Bucureşti pentru Formarea Continuă în Administraţia Publică Locală.